Ofer Aharony – Weizmann Institute of Science

Jacob Sonnenschein – Tel Aviv University

Shimon Yankielowicz – Tel Aviv University

Oren Bergman – Technion-Israel Institute of Technology

Micha Berkooz – Weizmann Institute of Science

Ramy Brustein – Ben Gurion University of the Negev

Nissan Itzhaki – Tel Aviv University

Barak Kol – The Hebrew University of Jerusalem

Zohar Komargodski – Weizmann Institute of Science

Gilad Lifschytz – University of Haifa at Oranim

Yaron Oz – Tel Aviv University

Eliezer Rabinovici – The Hebrew University of Jerusalem

Shlomo Razamat – Technion-Israel Institute of Technology

Amit Sever – Tel Aviv University

Michael Smolkin – The Hebrew University of Jerusalem

Amos Yarom – Technion-Israel Institute of Technology